System zarządzania środowiskiem

NITROERG SERWIS dostarczając produkty i usługi  o najwyższym poziomie jakości bierze pod uwagę aspekty negatywnego oddziaływania działalności na środowisko, racjonalne użytkowanie surowców, paliw, energii i wody oraz zapobieganie wypadkom przy pracy.

Cele środowiskowe określa przyjęta „Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa Informacji oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”, w której określony został cykl życia naszych produktów, kontekst wewnętrzny i zewnętrzny organizacji. Zakres, sposób oraz częstotliwość monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiary i ewidencjonowanie wielkości emisji odnoszą się do warunków określonych w obowiązujących decyzjach środowiskowych.